Dungchen, Tibetan horn that sounds haunting, yet musical

Dungchen, Tibetan horn that sounds haunting, yet musical Exploring these sounds will be in the interest of research related music or culture read more...

By |2020-08-02T19:16:06+00:00July 26th, 2020|Aesthetics of Music|Comments Off on Dungchen, Tibetan horn that sounds haunting, yet musical

ചൂളം വിളിയിലൂടെ ഒരു സംഭാഷണം!

ചൂളം വിളിയിലൂടെ ഒരു സംഭാഷണം! സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾക്ക് പകരം ചൂളം വിളിക്കുക - വടക്കൻ തുർക്കിയിലെ ഒരു പ്രദേശക്കാരുടെ പ്രധാന ആശയ വിനിമയ മാർഗമാണിത് read more...

By |2020-07-13T09:48:00+00:00July 3rd, 2020|Aesthetics of Music|Comments Off on ചൂളം വിളിയിലൂടെ ഒരു സംഭാഷണം!

മംഗോളിയക്കാരുടെ സംഗീത പൈതൃകം – സൂർ

മംഗോളിയക്കാരുടെ സംഗീത പൈതൃകം -  സൂർ പ്രകൃതി ശബ്ദങ്ങളെ അനുകരിച്ച് പ്രകൃതിയെയും അതിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം read more...

By |2020-07-13T09:55:57+00:00June 1st, 2020|Aesthetics of Music|Comments Off on മംഗോളിയക്കാരുടെ സംഗീത പൈതൃകം – സൂർ

Chavittu Natakam, the stamping musical drama of central Travancore

Chavittu Natakam, the stamping musical drama of central Travancore The classical musical drama style, that involves performers stamping their feet on the stage read more...

By |2020-07-13T10:23:24+00:00May 14th, 2020|Aesthetics of Music|Comments Off on Chavittu Natakam, the stamping musical drama of central Travancore
Go to Top