ചൂളം വിളിയിലൂടെ ഒരു സംഭാഷണം!

ചൂളം വിളിയിലൂടെ ഒരു സംഭാഷണം! സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾക്ക് പകരം ചൂളം വിളിക്കുക - വടക്കൻ തുർക്കിയിലെ ഒരു പ്രദേശക്കാരുടെ പ്രധാന ആശയ വിനിമയ മാർഗമാണിത് read more...

By |2020-07-13T09:48:00+00:00July 3rd, 2020|Aesthetics of Music|0 Comments

മംഗോളിയക്കാരുടെ സംഗീത പൈതൃകം – സൂർ

മംഗോളിയക്കാരുടെ സംഗീത പൈതൃകം -  സൂർ പ്രകൃതി ശബ്ദങ്ങളെ അനുകരിച്ച് പ്രകൃതിയെയും അതിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന സമ്പ്രദായത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഉത്ഭവം read more...

By |2020-07-13T09:55:57+00:00June 1st, 2020|Aesthetics of Music|0 Comments